Senast uppdaterad 23.3.2017

Byggnation

Byggandet av sträckan Gräsviken-Mattby är i testningsskedet. Samprovdriften av Aalto-universitetets station fortsätter under vecka 42. Efter detta börjar samprovdriften stegvis på följande stationer. De brister som uppdagas vid samprovdriften åtgärdas omedelbart.

På sträckan Mattby-Stensvík pågår den schaktning som inletts under slutet av 2014. Över 40 procent av tunnlarna har schaktats.

Samprovdriften säkerställer säkerheten i metron

Innan metron tas i bruk ska man med tester och samprovdrift säkerställa att metron fungerar planenligt.  Innan den sista testfasen, dvs. samprovdriften, inleds kommer varje systemleverantör att testa sina system. Dessutom utför Länsimetro prov på att systemen fungerar. Efter detta inleds på stationen en fas av samprovdrift, som räcker flera dagar.

Genom samprovdriften säkerställs metrons säkerhet och att alla de olika systemen fungerar tillsammans. Utöver testningen av Aalto-universitetets station testas samprovdriften vid de intilliggande stationerna och banlinjens funktion som helhet. Systemens funktion granskas i många varierande fiktiva undantagsförhållanden. Framför allt försäkrar man sig om att systemen återställs från undantagsförhållande till normalläge. I samprovdriften deltar leverantörerna av de olika systemen, entreprenörerna och vid behov även räddningsmyndigheterna. Situationen övervakas på plats samt på Hertonäs metroövervakningscentral, som har till uppgift att övervaka metrons funktion och trafik.

Fastighetsövervakningen övervakar funktionerna på stationen

Ett av de viktigaste systemen som testas vid samprovdriften är fastighetsövervakningen. Fastighetsövervakningen övervakar de andra systemen, såsom att luftcirkulation, passerkontroll, pumpverk, hissar, rulltrappor, branddetektorer och rökdetektorer fungerar. Systemet övervakar alla anordningar och system som ska säkerställa säkerheten och funktionen.

Programmeringen av fastighetsövervakningssystemet genomförs utifrån verksamhetsbeskrivningar och testas omsorgsfullt på förhand bl.a. genom att simulera de in- och utsignaler som ansluts till testsystemet. Därigenom säkerställs att systemet fungerar planenligt. Testningen av helheten utförs på platsen med den existerande utrustningen. Till systemet ansluts I/O-punkter längs hela metrolinjen och vilka baserar sig på de olika entreprenadernas anordningar och system. Systemet har ett s.k. normalt gränssnitt. Utmaningen är det stora antalet anordningar som ska kopplas på och att de fungerar tillförlitligt. Endast i en situation med samprovdrift kan man se hur helheten fungerar i synnerhet i särskilda situationer.  Samtliga anordningar har testats och funktionen har säkerställts innan helheten kan testas. Västmetrons tekniska system utgör en del av systemen i den nuvarande metron och har planerats med samma funktionsarkitektur för att säkerställa ett liknande verksamhetssätt som det nuvarande också för fastighetsövervakningens del.

Från testning till idrifttagning

En bedömning om förutsättningarna för att inleda trafiken kan ges då samprovdriften för de tre stationerna har genomförts.  Esbo och Helsingfors räddningsverk godkänner säkerhetssystemens funktion utifrån testerna, och därefter kan städernas byggnadstillsynsmyndigheter godkänna idrifttagningen av stationerna och bantunnlarna. HST granskar att metrotrafikens bantekniska säkerhetssystem med tillhörande signal- och detektoranordningar fungerar.  HRT beslutar om när passagerartrafiken ska inledas och när det är dags att övergå till systemet med anslutningsbussar.